خداوند را به خاطر همه نعماتش شکر می کنیم، خدا را شکر می کنیم که توفیق حضور بر سر سفره قرآن را به ما عنایت فرمود. نرم افزار بالقرآن، یکی از نرم افزارهای مهم و کاربردی در حوزه قرآن می باشد. این نرم افزار بخشی از پروژه کلان «طرح بالقرآن» می باشد. این طرح کلان دارای چهار مرحله می باشد، مرحله اول این طرح، مرحله تخصصی می باشد که دارای 4 فاز می باشد. فاز اول این نرم افزار با عنوان «لسان قرآن» به اتمام رسیده و در قالب نرم افزار بالقرآن، ارائه گردیده است. فاز دوم بحث مفاهیم قرآن می باشد فاز سوم ترجمه فاز چهارم هم مباحث مربوط به تفسیر و تحلیل و تدبر می باشد. در هر مرحله کار سعی شده تا کاملترین و قویترین منابع مربوط به آن حوزه، احصاء و گردآوری شود. در ادامه منابع انجام این پروژه معرفی می گردد: